top of page

 Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza az SOS Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes és jogszerű rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos alapelveit, az információs önrendelkezési jog és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. Biztosítani hivatott, hogy törvényes keretek között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, az adatkezelés körülményeit mindenki megismerhesse, valamint megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt és visszaélést. Jelen Tájékoztatóban az érintettek megismerhetik az Adatkezelő adatkezelési folyamatinak gyakorlatát.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére, különösen a www.soskozpont.hu honlapunk és webáruházunk meglátogatása, termék és szolgáltatás online megrendelése kapcsán keletkezett személyes adatokra.

 1. Adatkezelő

 

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Cégnév: SOS Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-177012

Székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 14. 2/5.

Adószáma: 24680204-2-43

weboldala: www.soskozpont.hu

e-mail: info@soskozpont.hu

telefon: +36 30 6 911 104

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

 1. Védendő értékek, alapelvek

Adatkezelő a vállalkozására kötelező érvényűen elfogadja és védi az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkelyében foglalt irányelveket, és célkitűzéseket. Adatfeldolgozóként igénybe vett partneri együttműködések kapcsán is kifejezetten elvárja az alábbi irányelvek betartását a feldolgozásra átadott adatok tekintetében. Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • Jogszerűen, a tisztességes eljárás feltételei szerint és az átláthatóság elvét szem előtt tartva kezeli. (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság);

 • Adatgyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik (célhoz kötöttség);

 • Az adatkezelés mindenkor a céllal összefüggésben szükséges és arányos mértékben történik. (adat takarékosság);

 • Pontos és naprakész, minden észszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 • A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. (korlátozott tárolhatóság)

 • Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok integritását és bizalmas jellegét. (integritás és bizalmas jelleg)

 • Az adatkezelő felelős a fenti alapelvek betartatásért azok megsértése esetén felelősségre vonható. (elszámoltathatóság)

Adatkezelő belső nyilvántartást vezet a személyes adatok kezeléséről.

 

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok?

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

 • Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi XLVII. Törvény

 

 1. Hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

 

Előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékig, minden esetben célhoz kötötten.

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, úgy, mint pl. számla kiállítása és megőrzése.

Illetve jogos érdek alapján is kezelünk személyes adatot, ha Társaságunknak, vagy más harmadik személynek fűződik jogos érdeke az adatkezeléshez, például honlap, webáruház, mobil applikáció működtetése, fejlesztése és biztonsága kapcsán.

Valamint az egészségügyi adatok tekintetében az Ön kifejezett hozzájárulása alapozza meg az adatkezelést.

 1. Adatkezelési műveletek bontásban

Érdeklődők

Érintettek köre

kategória

Cél

Jogalap

Időtartam

Tevékenység

 

 

 

 

 

Honlapot meglátogató felhasználó

 

 

 

IP cím

Böngésző típusa

Operációs rendszer

Internetszolgáltató

Honlap látogatási adatok

Meglátogatott al oldalak adatai

- honlap rendeltetésszerű használat biztosítása

- és színvonalas működtetés

- szolgáltatás minőségi ellenőrzése, javítása, hibák feltárása

- látogatottság mérés

- statisztikai adatgyűjtés

- rosszindulatú támadások elhárítása

- érdeklődési kör megismerése

- honlap testre szabása

 

 

 

 

 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

 

 

 

 

 

Honlap látogatás időtartama

 

 

 

 

 

 

 

honlap felkeresése, böngészés

 

Online vásárlás

(Fejlesztés alatt)

- vevő teljes neve

- e-mail cím

- online azonosító

-kiszállítással kapcsolatos adatok(számlázási cím és név)

-fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.)

-adószám, adóazonosító

-céges vásárlás esetén (ÁFÁS számla kiállításához szükséges cégadatok)

 

 

- megrendelések kezelése és teljesítése,

- a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése,

- panaszok kezelése, - visszahívások ügyintézése,

- vásárlóink szokásainak elemzése,

- vásárlóinkkal kapcsolattartás.

 

Hozzájárulás, Szerződéses teljesítés, jogszabály

-GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

-Eker tv. 13/A §,

- Számv. tv. 169. §).

-webáruház működése alatt: határozatlan ideig, de legkésőbb hozzájárulás visszavonásáig

 

A szerződések teljesítéséhez: 5 év.

A kiállított számláknak és kapcsolódó iratoknak: 8 év.

 

 

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele, online rendelés, vásárlás

 

Hírlevélre feliratkozó

- teljes név

- e-mail cím

 

- kapcsolattartás

- új akciókról értesítés

- új termékről történő értesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

hírlevélről történő leiratkozásig

Hírlevél szolgáltatás

Direkt marketing szolgáltatást igénybe vevők

 

- teljes név

- e-mail cím

 

-Direkt marketing szolgáltatás

- vásárlói szokásainak elemzése alapján , személyre szabott ajánlatokat készítése, kiküldése

üzletszerzési céllal

az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig

direkt marketing anyagok kiküldése

Érdeklődő, panaszos,

 

- teljes név

- e-mail cím

-telefonszám

 

észrevételre, panaszra válaszadás

információ és segítségnyújtás

személyes üzenetben megadott adat

Felhasználó azonosítása Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés és ügyfélszolgálat során Panasz elintézése Igény- és jogérvényesítés

jogi kötelezettség

 

5 évig

Ügyintézés, panaszeljárás lefolytatása

 

Közösségi marketing tevékenység címzettjei

  IP cím

  e-mail cím

  profilalkotás

  remarketing

vásárlói szokásainak elemzése alapján , személyre szabott ajánlatokat készítése, kiküldése üzletszerzési céllal,

promóció, automatikus döntést segítő, preferencia alapú marketing tevékenység nyújtás,

- vásárlóink szokásainak elemzése,

- vásárlóinkkal kapcsolattartás

- teljesebb felhasználói élmény

 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Jogos érdek

 

kampány futtatásáig, de legkésőbb hozzájárulás visszavonásáig

 

 

marketing hirdetések kezelése, különösen Facebook, Instagram,Adwords

Nyereményjátékban résztvevő

 

a nyereményjátéktól függően:

 • teljes név

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • lakcím

Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával

vásárlók elégedettségének növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

jogi kötelezettség

résztvevők esetében nyereményjáték sorsolása utáni 1 év

nyertesek esetében 8 évig

nyereményjáték lefolytatása

 

 

SOS Központ az önkormányzati keretszerződések és Önkormányzat által kötött egészségügyi - és szociális távfelügyeleti szerződések vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül. Keretszerződés szerinti feladata teljesítése körében személyes adatokat kizárólag a szerződő fél utasításai alapján kezel.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az ifno@soskozpont.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 1. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Felhasználó a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a weboldal felületén tárolt személyes adatainak módosításával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk.

Már meglévő, szegmentálta kezelt adatbázisban szereplő e-mail címek esetén Társaság jogos érdeke a jogalap. A Társaság, mint adatkezelő úgy értékeli, hogy az adatbázisban szereplő e-mail címek esetében az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve azok használata során nem sérülnek az érintettek érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság jogos érdekét.

 

 1. Mit kell tudni a nyereményjátékunkról?

 

Társaságunk időszakosan, eseti és kampányjelleggel nyereményjátékokat szervez, melyek feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett, jól látható részen.

 

 1. Milyen adatműveleteket hajtunk végre az Ön személyes adatainak kezelése kapcsán?

Gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk, valamint töröljük a személyes adatokat.

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az adatfeldolgozókat veszi igénybe.

                                                                                                         

Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal és/vagy közösségi média tevékenységgel kapcsolatos adatfeldolgozók

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

Mailchimp

 

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

hírlevél kiküldés automatizálás, Európai Unió és az USA között létrejött Privacy Shiled (Adatvédelmi Pajzs) Keretegyezmény biztosítja

Google LLC.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com

A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján vezetett megfelelőségi listában szerepel, Analytics szolgáltatás és Adwords hirdetési felület, online marketing

Facebook Inc.

1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com

Facebook plugin használat, hirdetés, fiókkezelés, remarketing

 

A változások jogát adatfeldolgozói körben fenntartjuk, a módosításokat jelen tájékoztatóba átvezetjük.

 

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A süti (angolul: cookie) egy olyan, apró, szöveges információs-csomag, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Ezek a honlapok szervere és az internetes böngésző közti kommunikációban vesznek rész, a Felhasználó számítógépén rögzülnek és előre meghatározott érvényességi ideig tárolódnak.

Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

Vannak olyan sütik, amelyek nem igényelnek előzetes hozzájárulást. Ezekről első látogatás alkalmával weblapunk és a későbbiekben süti tájékoztatónk ad rövid tájékoztatást, melyet  részletesen is elolvashat.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

 1. Érintettek jogai, jogorvoslat

Ön jogosult ahhoz, hogy hozzáférjen és megismerhesse az Önre vonatkozóan gyűjtött adatokat, valamint arra, hogy ésszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így különösen megilletik a következő táblázatban felsorolt jogok, az érintett kérelme alapján:

 

Felhasználó jogosult kérelmezni

Tájékozódáshoz és információhoz való jog

Személyes adatokhoz való hozzáférés módosítása

Helyesbítéshez való jog

Törlés, elfeledéshez való jog

Adatkezelés korlátozása

Adathordozhatósághoz való jog

Tiltakozáshoz való jog személyes adati kezelése kapcsán

Automatizált folyamatok és profilalkotás elleni tiltakozás

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a Felhasználónak a kérelemmel kapcsolatban a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható, melyről kérelmezőt írásban értesíti.

Abban az esetben, ha adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,

 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 • a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

 

Kérelemre tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,

 • azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

 1. Az adatok tárolásának módja, biztosítás

Adatkezelő, az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi, kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő biztonságos működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • változatlansága igazolható legyen (integritás védelme);

 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);

 • illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Az adatok védelme kiterjed különösen, a jogosultalan hozzáférésre; megváltoztatásra; továbbításra; törlésre; nyilvánosságra hozatalra; véletlen sérülésre; véletlen megsemmisülésre; illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz.

Az írásos dokumentumokat feldolgozás után zárt helyen tárolja, hozzáférést csak az arra jogosultaknak biztosít, akiket az adatkezelési szabályzatban nevesít. A dokumentumokat a távfelügyeleti szerződés fennállása alatt megőrzi és annak lejártát követő 30 napon belül megsemmisíti.

 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. A szerződők és biztosítottak által átadott adatokat jelszóval védett és vírusvédelemmel ellátott számítógépen rögzíti. Az adatkezelés során biztosítja az adatok biztonságát véletlen, vagy szándékos megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

 

Társaság vállalja, hogy az adatok kezelését úgy alakítja ki, hogy illetéktelen személy azokhoz ne férhessen hozzá, minden egyes lekérdezés esetén a lekérdező személye beazonosítható legyen.

 

A rendszerben történő beszélgetéseket hangfelvétel formájában rögzíti, évente lemezre menti és a mentéseket 5 évig megőrzi, majd az 5 év letelte után törli. A felvételekről a szerződők és/vagy biztosítottak írásos kérésére és költségére másolatot küld vagy ad át. A felvételekről más esetben csak hatóság megkeresése esetén, annak írásbeli kérésére készít másolatot.

 

Az SOS Központ Kft. és a vele szerződésben álló szerződő felek illetve biztosítottak között szociális – és egészségügyi távfelügyeleti szerződés jön létre, melynek elválaszthatatlan részét képezi a honlapon is megtalálható ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek). A szerződők és biztosítottak vállalják, hogy adataikban beállt változásokat legkésőbb 5 napon belül a szolgáltató tudomására hozzák, a szakszerű intézkedések meghozatala érdekében. A késedelmes adatközlésből eredő problémák miatt a szolgáltató nem tehető felelőssé.

 

A számítógépes rendszerben rögzített adatokhoz csak olyan mértékű hozzáférést biztosít, amelyek biztosítják a gyors és hatékony segítségnyújtást valamint a pontos ügyviteli és számlázási szolgáltatást.

A fenti célok eléréséhez megbízható, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező szakembereket alkalmaz.

 

 1. Adatkezelésünk egyéb rendelkezései

A személyes adatokat Felhasználó önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az érdeklődés, ajánlatkérés, kapcsolati űrlap kitöltése, regisztráció, a webáruházban történő vásárlás, illetve a Társaságunkkal kapcsolattartás során. Éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait - szükség esetén – megőrizzük a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket az üzlethelyiségben közzétett tájékoztatóban értesíti.

 

Dátum: 2018.05.22

 

 

Melléklet, Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

 „személyes adat”: bármely információ, amely az érintettel összefüggésbe hozható, akár közvetlen akár közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat.

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg.

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 „felügyeleti hatóság”: tagállamban működő közhatalmi szerv, mely az adatvédelmi hatósági feladatokat látja el, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (NAIH)

bottom of page